Vägavgift

Det är den fastighetsägare som står i debiteringslängden, vilken läggs fram på årsmötet, som är betalningsskyldig för innevarande år. Debiteringslängden beställs av Lantmäteriet i början av februari varje år.

Årsmötet beslutar om avgiften per andelstal. På årsmötet 2017 bestämdes avgiften till 9 kr per andel.

De vanligaste andelstalen är  om man bor permanent (350 andelar) eller är fritidsboende (200 andelar). Det finns även andra andelstal inom föreningen. Om användandet av fastigheten har förändrats vid tex ägarbyte så kommer den ändringen att träda ikraft året efter om inte styrelsen har fått vetskap om detta innan debiteringslängden beställs.