Vägavgift

Det är den fastighetsägare som står i debiteringslängden, vilken läggs fram på årsmötet, som är betalningsskyldig för innevarande år. Debiteringslängden beställs av Lantmäteriet i början av februari varje år.

Årsmötet beslutar om avgiften per andelstal. På årsmötet 2018 bestämdes avgiften till 9 kr per andel.

De vanligaste andelstalen är  om man bor permanent (350 andelar) eller är fritidsboende (200 andelar). Det finns även andra andelstal inom föreningen. Om användandet av fastigheten  förändras vid till exempel ägarbyte så behöver styrelsen få vetskap om detta för att kunna göra en förändring hos Lantmäteriet. Ändringen gjorda i god tid innan årsskiftet  kommer  att träda ikraft nästföljande år. Ändringen medför en handläggningskostnad hos Lantmäteriet som debiteras fastighetsägaren.