Frågor och Svar via fullmakterna

Fullmakt nr 4. Röjningen av allmänningen(sly) mellan Östra och Västra Ekbacksvägen bör verkställas nu! Kiosken stora badet ökade öppettider från 1 juni till 31 augusti till kl.18.00 varje dag!

Svar:

Denna rågång besöktes på Vägföreningens årliga markvandring och 2018 så genomfördes en röjning så att man kan promenera igenom

Frågor angående kiosken hänvisar vi till Saltarö Skärmarö Tomtägarförening

————————————————————————————————————–

Fullmakt nr 10. Kan vi iordningställa ev parkering utan att anlita parkeringsbolag?

Svar:

Det svar vi har fått ifrån Lantmäteriet tidigare är att, Vägföreningen inte har rätt att anlägga nya parkeringsplatser då det strider mot anläggningsförrättningen däremot att rusta upp

befintliga parkeringar.

————————————————————————————————————–

Fullmakt nr 64. Varför ingen info om invasiva parkslide?

Fullmakt nr 99. Finns planer på bekämpning av parkslide inom Saltarö? (utanför tomtmark)

Svar:

Hänvisar till fliken Invasiva arter på denna hemsida.

I nu läget finns inga förbud mot Parkslide, bara rekommendationer. Om Vägföreningen i framtiden ska ansvara för detta måste vi göra en noggrann genomgång hur detta ska ske och gärna tillsammans med kommunens ansvariga för deponering av materialet. 

————————————————————————————————————–

Fullmakt nr 64. Kontakta trafikverket för att ändra hastigheten till 50 km/t från busshållplatsen vill Allévägen mot Skärmarö. Flera skymd utfarter samt många barn som korsar Saltarövägen mot Allévägen.

Svar:

Vägföreningen har genom skrivelser varit i kontakt med Trafikverket i båda dessa frågor.

Första gången gällde det att förlänga 50 sträckan alternativt skylta om under sommarmånaderna som man gjorde tidigare.

Andra gången tillsammans med ett antal fastighetsägare för att få till en extra fartkamera vid Saltarögård och inte sätta den sista vid Kopparmora som var beslutat. Svaren har i båda fallen varit negativa

————————————————————————————————————–

Fullmakt nr 44. Vem ansvarar för dikesbedömning av vilka åtgärder som lämpar sig bäst mot vägen? Vi är två ägare till fastigheten och båda vill ha info och kallelser till resp. adresser.

Svar:

Det gör styrelsen tillsammans med markägaren under den årliga markvandringen som genomförs. Där tittar man på kommande jobb och problem inom området.

Delägarna får själva enas om vem som är kontaktperson när det gäller information och faktura.

————————————————————————————————————–

Fullmakt nr 73. Utgår en garantiersättning vinter på 68000 kr fast man överskridit denna summa?

Svar:

Ja det gör det.

————————————————————————————————————–

Fullmakt nr 78. Har styrelsen hört något nytt angående utbyggnad av kommunalt VA?

Svar:

Följande information har kommit från Värmdö kommun.

Planarbetet påbörjas 2021-2025

Bygger ut kommunalt VA som tar 2-3 år, ibland påbörjas utbyggnaden innan detaljplanen är antagen.

Påkoppling kan bli aktuellt 2025-2030.

————————————————————————————————————–

Fullmakt nr 89. Åtgärd skymd kurva i början av Hästhagsstråket.

Svar:

Styrelsen har kontakt med Trafikverket som ska göra en bedömning av vilka åtgärder som lämpar sig bäst. Vi väntar på att de ska komma ut på plats för att diskutera detta, har dragit ut på tiden pga pandemin.

————————————————————————————————————–

Fullmakt nr 103. Hur kan andelstalen ändras? Om det ej går, kan vägföreningsavgiften grundas på annat sätt? Jag tycker att permanentboende och fritidsboende ska betala lika mycket i vägföreningsavgift. Det är tillgängligheten till sin fastighet året runt man betalar för.

Svar:

Andelstalen för fastigheten styrs av den anläggningsförrättning som gjordes 200-12-08 för Saltarö ga:1. Där beslutades att en obebyggd tomt och fastigheter som har sin utfart på Skärgårdsvägen har ett andelstal på 100, en fritidsfastighet har 200 och en permanent fastighet har 350. Avgiften idag är 9,50 per andel.

Styrelsen får besluta om ändring om en fastighet ändrar användningsområde tex en fritidsfastighet blir permanentbostad.

En ny anläggningsförrättning kräver tunga skäl.

————————————————————————————————————–

Fullmakt nr X. Längs med Häststigen och i korsningen Häststigen/Dragedsvägen tar skogsplanteringen allt större utrymme från sikten utmed vägen och vid korsningen.

Det vore bra om Vägföreningen kunde kontrollera att de bestämmelser som finns följs på den sträckan. 

Svar:

Här gjordes en åtgärd 2019 då ett antal grenar klipptes bort efter tillstånd av markägaren, detta område ingår inte i föreningen. Styrelsen kommer att besöka detta område på årets markvandring.


Fråga inför årsmötet

Vad är det som gäller avseende ängen och fotbollsplanen?

Svar:

Ängen och fotbollsplanen är ett grönområde och gemensamhetsanläggning som Saltarö Vägförening förvaltar enligt förrättningen från år 2000. Marken ägs av en privat ägare. All parkering är förbjuden där, precis som på alla övriga grönområden som ingår i gemensamhetsanläggningen. Vägföreningen har ingen rätt att ändra användningsområdet enligt gällande förrättning.

Fråga inför årsmötet

Jag förstår att något måste göras kring parkeringen men risken är att vi med denna åtgärd skapar parkeringskaos på övriga vägar samt vid Utfallets parkering dit många kanske kommer hitta istället. Ni skriver att det inom förrättningen ej går att göra om ett grönområde till parkering, vad är det som styr att man inte kan göra det eller snarare vad krävs för att göra det?

En fråga kring parkeringen. Kommer det finnas en utmärka platser för mopeder att parkera på. Känns viktigt att våra ungdomar kan parkera utan att riskera böter och de behöver ej ta upp en hel parkeringsficka.

Svar:

Föreningen har ingen erfarenhet av att märka ut p-förbud, p-platser och att låta ett parkeringsbolag övervaka det. Förslaget är därför att prova på det område som är värst drabbat med flest felparkerade fordon under ett år. Det utesluter inte att föreningen senare måste utvidga detta till fler områden. Alltså exempelvis även Utfallet.

När det gäller din fråga om parkering av mopeder så är det något vi också rimligtvis får inkludera i parkeringsproblematiken.

Vidare när det gäller frågan om att göra om grönområden till parkeringsplatser så kräver det en ny lantmäteriförrättning vilket styrelsen bedömer som omöjligt att få igenom.