Tunga transporter, Trummor och Häckar

Tunga transporter

Innan ni bygger till eller bygger nytt är det önskvärt att ni kontaktar styrelsen för en besiktning av vägen där tunga transporter kommer att ske. Styrelsen kommer då att utföra en besiktning innan transporterna börjar och en efter att transporterna upphört. Besiktningen utförs gärna tillsammans med er. Vid skador på vägen som uppkommer vid onormal belastning som  leveranser av material, maskiner etc. kan transportören eller beställaren bli betalningsansvarig för.

Vid tjällossning är vägen extra känslig då vägen kan mista sin bärighet på en djupare nivå.

Vägtrummor

De trummor som ligger under infart till tomt ansvarar tomtägaren för. Trummorna skall ha en diameter på minst 225 mm i diameter, är det ett större vattenflöde i diket kan det behövas en grövre trumma, kontakta gärna markägaren eller styrelsen för råd. Riksförbundet för enskilda vägar rekommenderar en maxbredd på 6 m, har tomtägaren önskemål om fler infarter, täckdikning etc. ska kontakt tas med markägaren och styrelsen innan något arbete utförs. Styrelsen ser alltid till väghållningens bästa.H

Häckar och buskar

Beskär buskar och träd som går ut över dike och vägbana. Detta gäller en fri höjd på 4,5 m med hänsyn till större fordon som passerar. Häck ska hållas lägre än 0,8 m upp till 10 m från korsning. Tänk på trafiksäkerheten.