Nyheter

September

Nu är fiberproblemet med lågt hängande kablar löst på Östra Ekbacksvägen. Vägarna är nysladdade på hela området, vilket kunde göras efter regnet som kom. Slyröjning är gjord i hela Hästhagsområdet.

Styrelsen vill påminna om att häckar bör ses över inför vintern, se riktlinjer under fliken Trummor, transporter och Häckar.

———————————————————————————————————–

April

Parkeringstillstånden för 2022 skickades ut tillsammans med räkningen på vägavgiften i april 2022

Parkeringsvillkor vid Barnbadet, Alléviken och på nya Ängen

I sommar gäller samma parkeringsvillkor som förra året:

Parkeringstillstånd krävs innanför områdesskyltarna förutom på Besöksparkeringen på nya Ängen vid Allévägen. Parkering endast tillåten på anvisade platser.

Vi har utökat den avgifts- och tillståndsfria Besöksparkeringen på nya Ängen till 15 platser.

Området övervakas av parkeringsbolaget Nordic Level Parking AB ( Estate) mellan den 1/5 till 31/8.

Inga båtsläp får parkeras vid Alléviken, Tennisbanan eller nya Ängen på Allévägen. Däremot kan man med Parkeringstillstånd och släpet kopplat på bilen parkera på nya Ängen vid Allévägen


Hej alla medlemmar

Inför årsmötet vill vi påminna om de begränsade parkeringsmöjligheter som råder vid Saltarö Skola, lämna gärna bilen hemma.

Väl mött

Styrelsen

Hej alla medlemmar

I år kommer årsmötet, på mångas begäran, att hållas på en söndag. Datum är den 27 mars och tiden är 13.00, allt beror naturligtvis på hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer ser ut och därför kan tiden komma att ändras. Platsen är som vanligt i Saltarö Skola. Kallelse kommer 2 veckor innan årsmötet.

Påminner i samband med detta att sista dagen för motioner till årets möte ska vara inne senast den 31 januari.

Väl mött

Styrelsen

Juli 2021

Uppdaterad 5/7

Vi vill påminna dig om att lägga ditt p-tillstånd väl synligt i framrutan för att undvika kontrollavgift.

Parkeringsbolaget Estate har påbörjat sin bevakning av parkeringsplatserna vid Alléviken, tennisbanan och nya ängen vid Allévägen.

Har du inte haft möjlighet att hämta ut ditt parkeringstillstånd i Saltarö gamla skola vid de 8 olika tillfällen som erbjudits fram till 210705 gör på följande sätt:

·   skicka ett brev till adressen, Saltarö Vägförening, Parkeringsgruppen, Dragedsvägen 6, 139 54 Värmdö

·   i brevet måste följande anges:

– Fastighetsbeteckning

– Lagfaren fastighetsägares namn och underskrift

– Fastighetens postadress

– Mobil nummer eller annat telefonnummer vi kan nå dig på

·  Bifoga ett frankerat kuvert med adressen dit du önskar att vi skickar p-tillståndet.

Övervakningen har påbörjats så p-tillstånd krävs på alla platser utom på gästplatserna på ängen vid Allévägen. Övriga p-platser på Saltarö och Skärmarö omfattas ej och kan vara ett alternativ tills du fått ditt p-tillstånd.

Vi kommer att besvara ditt brev så fort vi hinner.

Mer information om våra nya parkeringsbestämmelser finns längre ned på sidan.

Med glada sommarhälsningar

Parkeringsgruppen Saltarö Vägförening

Juni 2021

Uppdaterad 29/6

Följande återstående tider finns för att hämta ut sitt parkeringstillstånd vid Hembygdsgården,Saltarö Gamla Skola,Ekslingan 15:  

Tisdag 29/6 klockan 18-20

Torsdag 1/7 klockan 18-20

Lördag 3/7 klockan 10-12

Söndag 4/7 klockan 17-19

Måndag 5/7 klockan 18-20 Det 8:e och sista tillfället.

Om du önskar parkeringstillstånd efter detta datum måste du skicka ett brev, underskrivet av lagfaren fastighetsägare, och bifoga ett frankerat kuvert. Skicka till adressen: Saltarö Vägförening, Parkeringsgruppen, Dragedsvägen 6, 13954 Värmdö och ange följande:

Fastighetsbeteckning:

Namn:

Email eller postadress:

Mobil nummer:

OBS! Endast ett parkeringstillstånd per fastighet kan erhållas. Mer information om våra nya parkeringsregler finner du längre ned på sidan.

Parkeringsgruppen

Saltarövägförening

————————————————————————————————————–

Uppdaterad 22/6

Utlämning av parkeringstillstånd

Fastighetsägare på Saltarö-Skärmarö kan hämta ut ett gratis parkeringstillstånd per fastighet. Det finns inte möjlighet att erhålla flera bevis. I stället för gästbevis har vi i år istället valt att göra 10 gästplatser på Nya Ängen vid Allévägen där alla kan parkera.

Följande alternativ finns för att hämta ut sitt parkeringstillstånd:

Var: Vid Hembygdsgården , Saltarö gamla skola, Ekslingan 15

Hur: Ni måste uppge fastighetsnummer och namn samt kunna legitimera er. Skall ni hämta ut för en fastighet ni inte äger tex, en granne krävs fullmakt (räcker med enkel lapp med underskrift)

Följande tider finns:

Onsdag 23/6 klockan 18-20

Söndag 27/6 klockan 17-19

Måndag 28/6 klockan 18-20

Tisdag 29/6 klockan 18-20

Torsdag 1/7 klockan 18-20

För allas trevnad och säkerhet ber vi er hålla Corona-säkert avstånd när ni hämtar ert parkeringstillstånd !

Kontakt via mail till saltarovag@gmail.com ska inte längre göras. I fortsättningen hänvisar vi till tiderna ovan där representant för Vägföreningen finns på plats. Eventuellt ny information kommer att publiceras här på hemsidan.

Vår förhoppning är att de nya parkeringsbestämmelserna skall leda till en bättre och säkrare trafikmiljö för gående och cyklande, samt möjlighet att finna en parkeringsplats då vi vill besöka badet, tennisbanan, båthamnen eller kiosken.

Mer information om de nya parkeringsvillkoren finns längre ned på sidan.

Väl mött

Parkeringsgruppen Saltarö Vägförening

————————————————————————————————————–

Juni 2021

Uppdaterad 19/6

Parkeringsvillkor vid Barnbadet, Alléviken och på nya Ängen

I sommar gäller nya parkeringsvillkor:

Parkering endast tillåten på anvisade platser

Inga båtsläp får parkeras någonstans

Parkeringsbevis kommer att krävas, se nedan

Området kommer att övervakas av ett parkeringsbolag

Det finns 10 platser som inte kräver parkeringsbevis på nya Ängen där alla får stå, detta är istället för gäst tillstånd som då inte behöver beställas.

Till samtliga fastighetsägare på Saltarö-Skärmarö som önskar Parkeringstillstånd för ovan områden, man kan beställa ett parkeringstillstånd per fastighet.

Vi ber er ta kontakt via mailadress : saltarovag@gmail.com eller brev till Saltarö Vägförening, Parkeringsgruppen, Dragedsvägen 6, 13954 Värmdö och ange följande:

Fastighetsbeteckning:

Namn:

Email eller postadress:

Mobil nummer:

Med stor sannolikhet kommer märkning av parkeringsområden, parkeringsförbuds skyltar mm att sättas upp inom de närmaste veckorna, tanken är att parkeringstillstånden kommer börja gälla från 1/7-2021, det är viktigt att ni anmäler snarast, så vi kan överlämna parkeringstillståndet till er.

Utlämning av tillstånden kommer att ske så snart vi fått in tillräckligt med anmälningar, vi kommer kontakta Er med förslag på dag, tid och plats för detta.

Vår förhoppning är att de nya parkeringsbestämmelserna skall ge oss alla en möjlighet att finna en parkeringsplats då vi vill besöka barnbadet, tennisbanan och kiosken.

Väl mött

Parkeringsgruppen Saltarö Vägförening

————————————————————————————————————–

Juni 2021

Under maj/juni har vi haft stora mängder nederbörd vilket har resulterat i ett antal översvämningar och förstörda vägar inom området. Vägföreningen har haft kontakter med Riksförbundet för enskilda vägar som vi är medlemmar i för att inhämta råd om hur föreningen ska agera. Det som hitintills är gjort är provgrävningar i infiltrationsledningar för att se om det var mängden vatten eller stopp i rören som orsakat översvämningarna. Fortsatta åtgärder kommer att göras där vi provgrävt. Vägarna är sladdade och lagade så att de är farbara, det var stora skador av regnmassorna.

————————————————————————————————————–

April 2021

Nu ligger merparten av era frågor som kom med fullmakterna besvarade under fliken frågor.

Nu ligger årsmötesprotokollet uppe på sidan och är sedan i fredags uppsatt på Föreningshuset. Det var en hel del frågor på fullmakterna som styrelsen håller på att besvara, kommer upp på sidan inom kort.

15 mars 2021

Med anledning av den felskrivning av namnet på Catharina Hall finns här en rättad version av kallelsen till årsmötet och en rättad version av fullmakten.

14 mars 2021

Information om Saltarö vägförenings årsmöte den 25 mars 2021

Det har kommit in frågor, från Saltarö vägförenings medlemmar, om hanteringen av fullmakterna som vi skickat ut samtidigt med kallelsen till årsmötet. Processen ser ut som nedan följer nedan;

  1. Medlemmarna fyller i fullmakten som skickas in till Saltarö VF. Fullmakter kan även lämnas in vid möteslokalen fram till och med kl. 19.30 mötesdagen.
  2. En röstlängd upprättas i enlighet med våra stadgar där fullmakterna granskas, bokförs och prickas av i debiteringslängden, på samma sätt som sker vid ett normalt fysiskt årsmöte.
  3. Detta övervakas av den utsedda personen, Catharina Hall, som dessutom föreslagits som ordförande för årsmötet. Rösterna räknas av de föreslagna rösträknarna.
  4. Allt detta protokollförs i enlighet med våra stadgar.

Anm. I fullmaktsblanketten är namnet felskrivet vilket vi beklagar, rätt namn Catharina Hall. Catharina Hall är medlem i Saltarö vägförening och sitter inte i styrelsen. Catharina har även axlat rollen som årsmötets ordförande i flera år.

1 mars 2021

Den 25 mars är det dags för årsmöte i en något annorlunda form på grund av rådande pandemi. Årsmöteshandlingar har idag skickats ut till alla fastigheter i Saltarö vägförening fastigheter. Årsmötet kommer att genomföras med fullmakter. I fullmakten har man som ägare till en fastighet möjlighet att rösta utifrån de årsmöteshandlingar som medföljer utskicket.

Oktober 2020

Nu är vår välanvända cykelparkering upprustad.

September 2020

Under vecka 39 kommer renovering av dessa vägar att göras. Välj gärna andra färdvägar under pågående arbete.

September 2020

I oktober kommer vägföreningen att snygga upp cykelparkeringen vid Saltarö Strands busshållplats, cykelstället har skador och kan inte användas fullt ut vilket är tråkigt då många använder cykeln som en del i sin pendling.

Information angående Årsmöte 2020

Med anledning av rådande omständigheter vill styrelsen meddela följande

Årsmötet hålls som bestämt enligt kallelsen, utan stämman kan ingen formell avisering av årsavgiften göras. Stämman skall hållas senast under april månad.

Det finns inga motioner i år som vi ska rösta på så mötet kommer att hållas så kort som möjligt med start 19.30. inget fika kommer att serveras under kvällen.

Vi förutsätter att var och en som kommer följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och att ingen person med förkylning, hosta och feber närvarar.

Väl mött

Årsmöte 2020

Den 26 mars är det tid för vägföreningens årsmöte, kaffe med kaka serveras från 19.00 och 19.30 startar mötet. Mötet hålls i Saltarö skola och årsmötes handlingar skickas ut senast 2 veckor innan mötet. Tänk på att det finns begränsat med parkeringsmöjligheter så om det går lämna bilen hemma.

Sommaren på Saltarö och Skärmarö är nu här.

Juli 2019

På vårt fina område har vägföreningen ett antal soptunnor för att motverka nedskräpning vid busshållplatsen och vid baden. Vi måste uppmärksamma alla om att de inte är dimensionerade för hushållssopor, de soporna får man lägga i sin fastighetens tunna. När tunnorna fylls så att locket inte går att stänga blir det kråkfest och resultatet ser ni nedan.

Juni 2019

Midsommar närmar sig.

Många av våra barn kommer att vistas på våra vägar under sommarmånaderna, även vilda djur korsar våra vägar frekvent.

På Saltarös vägar är hastigheten begränsad  till 30km/tim.

Respektera och håll!

Föreningen har gjort nya fartdämpande åtgärder utmed Skärmarövägen.

Vårt gemensamma grundvatten på Saltarö

=========================================

Tillgång på grundvatten av god kvalitet och mängd är avgörande för Saltarös livsmiljö. Vattenkvaliténs påverkas av uttagsvolymen som är störst under sommar perioden och är större än vad vårt gemensamma grundvattenmagasin klarar av. Duschar tvätt och diskmaskiner ökar och med det även belastningen. Resultatet blir att ett antal brunnar sinar med ökad risk för saltvatteninträngningar.

Saltvatteninträngningar tar lång tid att återställa i vattentäkten och går ej i vissa fall att återställa. Vattnet blir då ej tjänligt som dricksvatten. Kommunalt vatten är delvis en lösning, men i närtid är det inte aktuellt.

Alltså var sparsam med vårt gemensamma vatten.