Nyheter

2023

Maj

Nu är stora åkern vid Kaninholmen harvad och nysådd, det kommer att bli så fint när det börjar växa där. Allemansrätten säger att man inte ska gå på åkrar med nysådd eller växande gröda så om vi alla respekterar det kommer vi att få en fantastiskt fin äng.

Allemansrätten ger dig en fantastisk möjlighet att till exempel gå, springa, cykla, rida och åka skidor i naturen. Men du får inte göra det hur som helst. Du måste alltid visa hänsyn till djur, natur och andra människor.

————————————————————————————————————–

Parkeringstillstånden för 2023 skickades ut tillsammans med räkningen på vägavgiften i april 2023

Det är ett parkeringstillstånd per fastighet som delas ut, ni som har fått era fakturor via mail kan maila saltarovag@gmail.com för att komma överens om tid att hämta ut tillståndet.

Parkeringsvillkor vid Barnbadet, Alléviken och på nya Ängen

I sommar gäller samma parkeringsvillkor som förra året:

Parkeringstillstånd krävs innanför områdesskyltarna förutom på Besöksparkeringen på nya Ängen vid Allévägen. Parkering endast tillåten på anvisade platser.

Området övervakas av parkeringsbolaget Nordic Level Parking AB ( Estate) mellan den 1/5 till 31/8.

Inga båtsläp får parkeras vid Alléviken, Tennisbanan eller nya Ängen på Allévägen. Däremot kan man med Parkeringstillstånd och släpet kopplat på bilen parkera på nya Ängen vid Allévägen

April 2023

Nu hittar ni protokollet från årsmötet under fliken årsmötesprotokoll/stadgar

Februari

Skötsel av grönområden

I enlighet med den skogsvårdsplan som antagits, och pågått sedan år 2013, kommer en skogsvårdsaktivitet att ske under första halvåret 2023, det är skötselområde nr. 21 som står på tur.
I samband med detta önskar vi att fastighetsägarna märker ut sina tomtgränser samt ser till att föremål placerade utanför tomtgränsen undanflyttas. Detta gäller speciellt i s.k. rågångar mellanfastigheterna för att skogsmaskiner skall kunna framföras mellan väg och skogsmark. Det kan exempelvis gälla parkerade bilar, husvagnar, containrar etc
Denna aktivitet är ett pågående arbete med skogsvård inom Saltarö vägförenings område.
För mer information om skötselplanen se fliken Grönområden.
Brev har gått ut till samtliga fastighetsägare som gränsar till område 21.

Januari

Nu är vintern igång och just nu varken snö eller ishalka så då sladdas våra grusvägar.

Årsmötet kommer att gå av stapeln den 16 mars med fika från 19.00, mötet startar 19.30. Kallelse och sedvanliga handlingar kommer 2 veckor innan mötet. Mötet hålls i Saltarö skola (hembygdsföreningen). Sista dagen för inskickande av motioner är den 31 januari.

Då det är begränsat med parkering så är det bra om vi kan samåka eller promenera till mötet.

————————————————————————————————————–

2022

Oktober

Parkeringslösningen har även den gångna sommaren 2022 fungerat mycket väl. Fastighetsägare som i år fick sitt P-tillstånd tillsammans med vägavgiftsfakturan, har varit mycket positiva till den nya lösningen. Det har nästan alltid funnits parkeringsplatser till fastighetsägare nere vid Allévikens båthamn och vid Tennisbanorna. Och alltid på nya Ängen (med P-tillstånd).

Tack till alla er fastighetsägare som kommit till oss i styrelsen för att tala om hur väl ni tycker att parkeringarna fungerar nu.

Det är även glädjande att många fler barn och vuxna har börjat cykla till badet och tennisen nu då det inte är lika mycket trafik i Allén och runt Tennisbanorna och Barnbadet. Det ligger i tiden att lämna bilen hemma.

De utökade Besöksplatserna till drygt 15 st på nya Ängen (som inte kräver P-tillstånd) har varit flitigt utnyttjade och fullbelagda många soliga varma sommardagar. 

Tyvärr har respekten för våra parkeringsregler försämrats. Antalet besökande bilar utan P-tillstånd har ökat på alla våra tre parkeringar, dvs vid Tennisbanan, Alléviken och på nya Ängen. Något som vi kommer att ta upp och diskutera med parkeringsbolaget inför nästa säsong.

———————————————————————————————————–

September

Nu är fiberproblemet med lågt hängande kablar löst på Östra Ekbacksvägen. Vägarna är nysladdade på hela området, vilket kunde göras efter regnet som kom. Slyröjning är gjord i hela Hästhagsområdet.

Styrelsen vill påminna om att häckar bör ses över inför vintern, se riktlinjer under fliken Trummor, transporter och Häckar.

———————————————————————————————————–

April

Parkeringstillstånden för 2022 skickades ut tillsammans med räkningen på vägavgiften i april 2022

Parkeringsvillkor vid Barnbadet, Alléviken och på nya Ängen

I sommar gäller samma parkeringsvillkor som förra året:

Parkeringstillstånd krävs innanför områdesskyltarna förutom på Besöksparkeringen på nya Ängen vid Allévägen. Parkering endast tillåten på anvisade platser.

Vi har utökat den avgifts- och tillståndsfria Besöksparkeringen på nya Ängen till 15 platser.

Området övervakas av parkeringsbolaget Nordic Level Parking AB ( Estate) mellan den 1/5 till 31/8.

Inga båtsläp får parkeras vid Alléviken, Tennisbanan eller nya Ängen på Allévägen. Däremot kan man med Parkeringstillstånd och släpet kopplat på bilen parkera på nya Ängen vid Allévägen


Hej alla medlemmar

Inför årsmötet vill vi påminna om de begränsade parkeringsmöjligheter som råder vid Saltarö Skola, lämna gärna bilen hemma.

Väl mött

Styrelsen

Hej alla medlemmar

I år kommer årsmötet, på mångas begäran, att hållas på en söndag. Datum är den 27 mars och tiden är 13.00, allt beror naturligtvis på hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer ser ut och därför kan tiden komma att ändras. Platsen är som vanligt i Saltarö Skola. Kallelse kommer 2 veckor innan årsmötet.

Påminner i samband med detta att sista dagen för motioner till årets möte ska vara inne senast den 31 januari.

Väl mött

Styrelsen

————————————————————————————————————–

2021

Juni

Under maj/juni har vi haft stora mängder nederbörd vilket har resulterat i ett antal översvämningar och förstörda vägar inom området. Vägföreningen har haft kontakter med Riksförbundet för enskilda vägar som vi är medlemmar i för att inhämta råd om hur föreningen ska agera. Det som hitintills är gjort är provgrävningar i infiltrationsledningar för att se om det var mängden vatten eller stopp i rören som orsakat översvämningarna. Fortsatta åtgärder kommer att göras där vi provgrävt. Vägarna är sladdade och lagade så att de är farbara, det var stora skador av regnmassorna.

————————————————————————————————————–

April 2021

Nu ligger merparten av era frågor som kom med fullmakterna besvarade under fliken frågor.

Nu ligger årsmötesprotokollet uppe på sidan och är sedan i fredags uppsatt på Föreningshuset. Det var en hel del frågor på fullmakterna som styrelsen håller på att besvara, kommer upp på sidan inom kort.

15 mars 2021

Med anledning av den felskrivning av namnet på Catharina Hall finns här en rättad version av kallelsen till årsmötet och en rättad version av fullmakten.

14 mars 2021

Information om Saltarö vägförenings årsmöte den 25 mars 2021

Det har kommit in frågor, från Saltarö vägförenings medlemmar, om hanteringen av fullmakterna som vi skickat ut samtidigt med kallelsen till årsmötet. Processen ser ut som nedan följer nedan;

  1. Medlemmarna fyller i fullmakten som skickas in till Saltarö VF. Fullmakter kan även lämnas in vid möteslokalen fram till och med kl. 19.30 mötesdagen.
  2. En röstlängd upprättas i enlighet med våra stadgar där fullmakterna granskas, bokförs och prickas av i debiteringslängden, på samma sätt som sker vid ett normalt fysiskt årsmöte.
  3. Detta övervakas av den utsedda personen, Catharina Hall, som dessutom föreslagits som ordförande för årsmötet. Rösterna räknas av de föreslagna rösträknarna.
  4. Allt detta protokollförs i enlighet med våra stadgar.

Anm. I fullmaktsblanketten är namnet felskrivet vilket vi beklagar, rätt namn Catharina Hall. Catharina Hall är medlem i Saltarö vägförening och sitter inte i styrelsen. Catharina har även axlat rollen som årsmötets ordförande i flera år.

1 mars 2021

Den 25 mars är det dags för årsmöte i en något annorlunda form på grund av rådande pandemi. Årsmöteshandlingar har idag skickats ut till alla fastigheter i Saltarö vägförening fastigheter. Årsmötet kommer att genomföras med fullmakter. I fullmakten har man som ägare till en fastighet möjlighet att rösta utifrån de årsmöteshandlingar som medföljer utskicket.

————————————————————————————————————–

2020

Oktober

Nu är vår välanvända cykelparkering upprustad.

September 2020

Under vecka 39 kommer renovering av dessa vägar att göras. Välj gärna andra färdvägar under pågående arbete.

September 2020

I oktober kommer vägföreningen att snygga upp cykelparkeringen vid Saltarö Strands busshållplats, cykelstället har skador och kan inte användas fullt ut vilket är tråkigt då många använder cykeln som en del i sin pendling.

Information angående Årsmöte 2020

Med anledning av rådande omständigheter vill styrelsen meddela följande

Årsmötet hålls som bestämt enligt kallelsen, utan stämman kan ingen formell avisering av årsavgiften göras. Stämman skall hållas senast under april månad.

Det finns inga motioner i år som vi ska rösta på så mötet kommer att hållas så kort som möjligt med start 19.30. inget fika kommer att serveras under kvällen.

Vi förutsätter att var och en som kommer följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och att ingen person med förkylning, hosta och feber närvarar.

Väl mött

Årsmöte 2020

Den 26 mars är det tid för vägföreningens årsmöte, kaffe med kaka serveras från 19.00 och 19.30 startar mötet. Mötet hålls i Saltarö skola och årsmötes handlingar skickas ut senast 2 veckor innan mötet. Tänk på att det finns begränsat med parkeringsmöjligheter så om det går lämna bilen hemma.

————————————————————————————————————–

2019

Juli

Sommaren på Saltarö och Skärmarö är nu här.

På vårt fina område har vägföreningen ett antal soptunnor för att motverka nedskräpning vid busshållplatsen och vid baden. Vi måste uppmärksamma alla om att de inte är dimensionerade för hushållssopor, de soporna får man lägga i sin fastighetens tunna. När tunnorna fylls så att locket inte går att stänga blir det kråkfest och resultatet ser ni nedan.

Juni 2019

Midsommar närmar sig.

Många av våra barn kommer att vistas på våra vägar under sommarmånaderna, även vilda djur korsar våra vägar frekvent.

På Saltarös vägar är hastigheten begränsad  till 30km/tim.

Respektera och håll!

Föreningen har gjort nya fartdämpande åtgärder utmed Skärmarövägen.

Vårt gemensamma grundvatten på Saltarö

=========================================

Tillgång på grundvatten av god kvalitet och mängd är avgörande för Saltarös livsmiljö. Vattenkvaliténs påverkas av uttagsvolymen som är störst under sommar perioden och är större än vad vårt gemensamma grundvattenmagasin klarar av. Duschar tvätt och diskmaskiner ökar och med det även belastningen. Resultatet blir att ett antal brunnar sinar med ökad risk för saltvatteninträngningar.

Saltvatteninträngningar tar lång tid att återställa i vattentäkten och går ej i vissa fall att återställa. Vattnet blir då ej tjänligt som dricksvatten. Kommunalt vatten är delvis en lösning, men i närtid är det inte aktuellt.

Alltså var sparsam med vårt gemensamma vatten.